> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1033 ДО №1044 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1033 ДО №1044 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №48

19.02.2019

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1033 ДО №1044 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №48

 


РЕШЕНИЕ №1033 - ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смолян за 2019 година.


РЕШЕНИЕ №1034 - ОТНОСНО: Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2019 – 2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №1035 - ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1036 - ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1037 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.560 в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1038 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян / южно от улица „Петър Берон“/.


РЕШЕНИЕ №1039 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 в местност „Мурацко”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1040 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 в местност „Пясъка”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1041 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, находящ се в УПИ I - 540017 за мотел по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“.


РЕШЕНИЕ №1042 - ОТНОСНО: Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.


РЕШЕНИЕ №1043 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №1044 – ОТНОСНО: Даване на мнение за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка с вх. № ОбС000439/03.08.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България по отправена молба от Месут Мехмедали.


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/