> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 351 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 351 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Р Е Ш И: 1.Отменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смолян приета с Решение № 33/28.02.2008 г. 2.Приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смолян. 3.Наредбата влиза в сила от 01.01.2010 година. 4.Допуска предварително изпълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смолян. 5.Възлага на Кмета на Община Смолян да публикува Наредбата в един местен вестник.