> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1019 ДО №1032 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1019 ДО №1032 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №47

11.02.2019

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1019 ДО №1032 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №47

 


РЕШЕНИЕ № 1019 - Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ към решение №1019


РЕШЕНИЕ № 1020 - Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ към решение №1020


РЕШЕНИЕ № 1021 - Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №1022 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2018 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1023 - Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за обезпечение на авансовото плащане в размер 652 641,54 лв.(шестстотин петдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и един лев и петдесет и четири стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО безвъзмездна финансова помощ по Административен договор № РД-02-37-88/17.09.2018г. и номер от ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01 проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ към решение №1023


РЕШЕНИЕ №1024 - Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Дирекция „Социално подпомагане“ - Смолян към Агенция за социално подпомагане гр. София по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 1025 - Одобряване на пазарна цена за обезщетение на собствениците на поземлени имоти попадащи в обект: “Обходен път Тикале – Влахово.


РЕШЕНИЕ № 1026 - Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.


РЕШЕНИЕ №1027 – Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №1028 – Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ № 1029 - Приемане на Отчета за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ към решение №1029


РЕШЕНИЕ № 1030 - Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян през 2018-та година.

ПРИЛОЖЕНИЕ към решение №1030


РЕШЕНИЕ № 1031 - Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ № 1032 - Приемане на План-сметка за разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2019 г.ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/