> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №989 ДО №1018 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №989 ДО №1018 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №46

03.01.2019

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ ОТ №989 ДО №1018 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №46


РЕШЕНИЕ № 989 - Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и -цени на услугите на територията на община Смолян.


РЕШЕНИЕ № 990 - Данъци на територията на Община Смолян.Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните


РЕШЕНИЕ № 991 - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2018 г., по реда на чл.66а от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 992 -Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №992


РЕШЕНИЕ № 993 - Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-88/17.09.2018г. и номер от ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01 проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.


РЕШЕНИЕ № 994 - Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Дирекция „Социално подпомагане“-Смолян към Агенция за социално подпомагане гр. София по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 995 - Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за Банков офис в сграда с идентификатор 67653.918.43.12 по реда на Закона за общинската собственост (Община Смолян)


РЕШЕНИЕ № 996 - Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в северната част на ЕГ “Иван Вазов“ гр. Смолян


РЕШЕНИЕ № 997 - Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Снежанка“, „Студенец“ и „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 998 - Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 999 - Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 1000 - Одобряване на пазарна цена за обезщетение на собствениците на поземлени имоти попадащи в обект: “Обходен път Тикале – Влахово“


РЕШЕНИЕ № 1001 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.15.221 в местност „Въгларниците“, землище на с. Гела.


РЕШЕНИЕ № 1002 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.28.88 в местност „Кравефермата”, землище на с. Смилян.


РЕШЕНИЕ № 1003 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 67547.5.79 в местност „Бяла река“, 67547.5.85 и 67547.5.51, в местност „Радино”, землище на с. Смилян.


РЕШЕНИЕ № 1004 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.122 в местност „Пристанско“ в землище на с. Полковник Серафимово и промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ- 529 и УПИ V – 529 в кв.8 по плана на с. Полковник Серафимово.


РЕШЕНИЕ № 1005 - Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Външно електрозахранване на база за дървопреработка и производство на пелети в ПИ 67653.2.834, град Смолян“ /местност „Табаково“/.


РЕШЕНИЕ № 1006 - Одобряване на устройствена план - схема за обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 2, гр. Смолян, община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


РЕШЕНИЕ № 1007 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.392 в местност „Станковица“, землище на гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ № 1008 - Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.211 по кадастралната карта на гр. Смолян, основание по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ № 1009 - Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.913.277 по кадастралната карта на гр. Смолян, основание по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ № 1010 - Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.39 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово, по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ № 1011 - Изкупуване на поземлен имот № 144, кв. 36, 37 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ № 1012 - Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.925.59.13 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (гараж кв. Устово).


РЕШЕНИЕ № 1013 - Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.


РЕШЕНИЕ № 1014 - Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ № 1015 - Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ № 1016 - Предприемане на мерки по овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Смолян и настаняване във временен приют.


РЕШЕНИЕ № 1017 - Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Лъчезар Асенов Омурков от с.Смилян, ул.”Хаджи Димитър” №5 .


РЕШЕНИЕ № 1018 - Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на Лютви Ахмедчев от с.Черешова гора, кметство с.Могилица пострадало при пожар на 11.06.2018 г.


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/