> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.002-0024-C01

ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.002-0024-C01

19.12.2018

 

Община Смолян започва изпълнението на проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

На 12.12.2018г. бе сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP001-5.002-0024-C01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Проектът предвижда ремонт - вътрешно преустройство на съществуваща сграда в гр. Смолян (Тубдиспансер), обзавеждане и оборудване за разкриване на социална услуга "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство на съществуващата сграда с отпаднало предназначение. За нуждите на центъра ще бъдат използвани първия и част от втория етаж на сградата. За изпълнението на ремонтните дейности са разработени технически проекти при спазване на функционалните изисквания и насоки за изграждане на такъв тип инфраструктура като вътрешното преустройство се проектира в съответствие с насоките за кандидатстване и посочените в тях градоустройствени, ситуационни, композиционни и функционални изисквания към сградата и помещенията, предвидени за този тип социална услуга. Капацитетът на центъра ще бъде 40 човека.
Целта на проекта е да бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нова качествена социална услуга за възрастни хора с различни форми на деменция в гр. Смолян в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Конкретна цел: осигуряване на подходяща инфраструктура за разкриване на социална услуга в общността - Дневен център за възрастни хора с различни форми на деменция в гр. Смолян, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността.
Общата стойност на проекта е 553 059,61лв с ДДС.
Продължителността на проекта е 24 месеца от сключване на договор за БФП.