> Начало > Проекти > CITYXCHANGE

CITYXCHANGE

28.11.2018

 

 


ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ПРОЕКТ „POSITIVE CITY EXCHANGE“ - „CITYXCHANGE“ (АБРЕВИАТУРА +CXC) ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ "ХОРИЗОНТ 2020", ПОКАНА "ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ". 

В превод името на проекта означава “градове обменят опит и знания за постигане на положителен енергиен баланс”.

Предложението получи отлични коментари от експертите-оценители и бе класирано на челно място от единадесетте конкурентни предложения по тази покана. 

През следващите пет години водещите градове Трондхайм от Норвегия, Лимерик от Ирландия и градовете последователи Алба Юлия от Румъния, Писек от Чехия, Сестао от Испания, Смолян от България и Въру от Естония (побратимен град на Смолян), обменяйки опит и учейки се един от друг, ще работят за това да се превърнат в градове с положителна енергия, т.е. да създадат предпоставки за генериране на повече енергия, отколкото се употребява, с цел подобряване качеството на живот на хората. 

Визията, с която е разработен проект + CityxChange е:  Да сътворим заедно бъдещето, в което искаме да живеем. 

Проектната идея се базира на факта, че за да има добре функциониращи градове в бъдеще, общините трябва да подобрят начина, по който използват ресурсите си и да се ангажират с технологиите ефективно и по различни начини. 

Като водещи градове, Трондхайм от Норвегия и Лимерик от Ирландия ще разработят осъществими и реалистични демонстрационни проекти в екологична и устойчива градска среда. Тези демонстрационни проекти ще покажат как цифровите технологии могат да бъдат използвани за подобряване качеството на живот и да направят градовете по-щадящи климата. 

Водещите градове (т.нар. градове-фарове) ще изпълнят 11 Демонстрационни Проекта, които според местните условия ще бъдат възпроизведени в градовете-последователи. Тези проекти обхващат екологичните, пространствени, социални, технически, икономически, регулаторни и правни аспекти, необходими за постигането на позитивно - енергийни блокове / квартали (PEB/D). 

Под ръководството на Норвежкия университет за наука и технологии, ситуиран в Трондхайм - Норвегия, горепосочените седем града ще разработят и тестват нови решения, заедно с внушителния списък от 11 големи предприятия, 9 малки и средни предприятия, 3 организации с нестопанска цел и 2 университета – общо консорциум от 32 партньора. 

Проектът си поставя амбициозната цел да доведе до препоръки за нови политики, ангажиране на общността, регулиране на пазара и бизнес модели, които ще дадат възможност за осъществяване на повече дейности за постигане на положителен енергиен баланс в рамките на един град и в целия ЕС.

Смолян е определил три демонстрационни зони, в които да бъдат приложени пилотни демонстрационни проекти. Те ще бъдат конкретно разработени и ще се търси финансиране по време на изпълнението на проект +CityxChange с помощта на водещите градове и другите партньори. Тези зони обхващат спортния комплекс, административния център – нов център и културния комплекс и спортната зона в кв. Райково. Целта е да се работи там, където има вече въведени мерки за енергийна ефективност или там където вече има разработени инвестиционни проекти или възможности за въвеждане на иновации и надграждане на вече постигнатото. 

Проектът е с бюджет от над 20 млн. Евро от Европейската програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". Освен това част от партньорите по проекта прибавят 10 млн. Евро в нематериални усилия, за да осигурят местното изпълнение на демонстрационните проекти в Трондхайм и Лимерик. 

Бюджетът на община Смолян е 328 625 Евро, което е изцяло безвъзмездна помощ. В рамките на този бюджет ще бъдат разработени демонстрационните проекти по примера на водещите градове, но така че да отговарят на местните нужди и възможности, чрез конкретни подходящи решения и ще бъдат извършени дейности по обследване, проектиране, обмяна на опит, дейности по комуникация с гражданите и публичност. Ще бъде разработен и план с работна карта за реализирането на визията за развитие до 2050 г. 

В периода 7-9 Ноември 2018 се проведе стартиращата среща на проект + CityxChange в Трондхайм, Норвегия,  с близо 90 участници от 32 партньора. След думите за добре дошли, изказани от проф. Анеми  Уикманс (координатор на проекта +CxC), Гунар Бовим (директор на NTNU - Норвежкия университет за наука и технологии в Трондхайм) и г-н Мортън Уолдън (главен изпълнителен директор на община Трондхайм), г-н  Франческо Либерати – отговарящ за проектите в сектор Енергия на програма Хоризонт 2020 към Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) на ЕК и ръководителят на проект +CxC Дърк Алерс обясниха очакванията към партньорите, от името на Европейската комисия и проекта +CityxChange. 

Водещите градове Трондхайм и Лимерик, ръководени от координаторите Силия Рьонинсен и Михай Билаука споделиха своята визия за 2050 г. и обсъдиха с партньорите как да ги направят реалност чрез използването на проекта + CxC и как на практика можем да постигнем резултатите на жизнеспособни положително-енергийни зони в следващите години. 

Представителите на градовете последователи Кристиана Фика (Алба Юлия), Милош Прокишек (Писек), Луисдар Делгадо Ортиз (Сестао), Ефтима Петкова (Смолян) и Томас Саарпу (Въру) заедно с Енергийна агенция – Пловдив – водещ по дейността за репликиране на проектите изразиха своите виждания за това как най-ефективно биха работили заедно с водещите градове, за да демонстрират на местно ниво пилотните проекти.  Всичките седем града и 32 партньора са готови да експериментират, да споделят и да научат и заедно да създадат бъдещето. 

В срещата участваха трима представители на Община Смолян – инж. Мариана Цекова, заместник-кмет, Ефтима Петкова, директор на дирекция „МППОД“ и Мария Боготлиева, гл. експерт в дирекция „МППОД“

Стартиращата среща постигна няколко заложени цели: 

- Проведено бе първото Общо събрание на консорциума

- Проведено бе първото заседание на Управителния съвет

- Прегледан бе планът за дейността на консорциума

- Проведени бяха работни групи за разясняване на различните работни пакети в проекта и 

изясняване на отворените проблеми за всички партньори

- Бе направено детайлно планиране на работата, изграждайки връзки между дейности, задачи и хора.  

- Даден бе старт на дейностите за постигане на заложените за началните етапи на проекта резултати и индикатори. 

- Подробно бяха разяснени задълженията на партньорите по отношение на финансовото отчитане на проекта 

С този проект Смолян се нарежда сред най-амбициозните градове в Европа по отношение на своето устойчиво развитие като интелигентен град с поглед в бъдещето с хоризонт 2050. Повече информация за проекта може да бъде намерена на следната интернет страница: http://cityxchange.eu.