> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0003-C01

ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0003-C01

20.09.2018

ИНФОРМАЦИЯ
за
Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян”

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв.
На 17.09.2018 г. Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.022-0003-C01 и изпълнява проектно предложение с наименование „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” на стойност 1 864 690,11 лв. ( един милион осемстотин шестедесет и четири хиляди шестотин деведесет лева и единадесет стотинки) и продължителност 30 месеца.
Проект "Изграждане на нови социални жилища в град Смолян" цели осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. С изграждането на този тип жилища ще се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и подпомогне справянето с тяхната сегрегация, изолация и изключване.
Предвижда се изграждане на 5 етажна жилищна сграда, включваща 35 броя социални жилища, със следното разпределение:

  • Жилище тип 1 - едностайни – 11 броя;
  • Жилище тип 2 – двустайни – 6 броя;
  • Жилище тип 3 – тристайни – 11 броя;
  • Жилище тип 4 – четиристайни – 4 броя;
  • Жилище за хора с увреждания – 3 броя.

Избраното мястото за изграждане на социалните жилища е в един от най-оживените жилищни комплекси в зоната с преобладаващ социален характер на града и с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура (училище, детска градина, болница, социални услуги и др). Новопостроената сграда ще бъде водоснабдена с питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Смолян, канализирана и електрозахранена съгласно инвестиционните проекти, предвиждат се също мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с двигателни проблеми или други увреждания - осигуряване на подходи, рампи и др., а три от жилищата са специално проектирани за хора с увреждания. Сградата ще бъде в хармонично единство с околната среда, а също така ще бъде изградено място за отдих и детска площадка. Предвидена е и система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори), както и видеонаблюдение. Всяко жилище ще бъде обзаведено и оборудвано за осигуряване на основни битови условия за живот на настанените в социалните жилища.
Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обекта, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта.
Настаняването в социалните жилища ше се извършва съгласно указаното в Наредба № 26 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян.