> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 418 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 418 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО:  Удостояване на Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание Раздел ІІ от Правилника за отличията на Община Смолян    Р Е Ш И:   1.      Удостоява Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”. 2.      Отличието да се връчи от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице на тържествата за честване 50-годишнината на учебното заведение. 3.      Удостояването на Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян” да бъде вписано в Почетната книга на Общината.