> Начало > Администрация > Структура

Структура

Главен архитект
арх. Борислав Димитров
Стая 239 Телефон 0301/67 665
 
Финансов контрольор
Димитър Николов
Стая 425 Телефон 0301/62 627
   

Звено "Вътрешен одит"

Ръководител на звено
Вътрешен одит

Николай Пачеджиев
Стая 205 Телефон 0301/67 649
   

Звено "Общински съвет"

Главен експерт
Анелия Кехайова
Стая 213 Телефон 0301/67 632
   

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Административно и информационно обслужване”

 Директор - Емил Дурсев

Стая 204  Телефон 0301/ 67 633
   

Дирекция „Финансово счетоводна дейност и бюджет”

Директор - Стефка Каварджикова
Стая 433 Телефон 0301/67 688
 

Дирекция „Правно – нормативно обслужване”

Директор - Любомир Равелов Стая 234 Телефон 0301/67 660

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Устройство на територията”

Директор - инж. Йордан Щонов
Стая 440 Телефон 0301/67 695
 

Дирекция „Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите”

Директор - инж. Иван Хаджихристев Стая 437 Телефон 0301/67 692
 

Дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм”

Директор - Ефтима Петкова Стая 234 Телефон 0301/ 62 357
 

Дирекция „Хуманитарни дейности”

Директор Стая Телефон
   

Отдел „Местни приходи“

Началник – Добринка Йовкова Стая 336
Телефон 0301/62 566