ПРИЕМНА ГРИЖА

Адрес: гр. Смолян, Бул. „България“ № 12, Общинска администрация, Етаж 3, стая 339, Телефон: 0878361921
 

В община Смолян социалната услуга Приемна грижа се предоставя предимно по проекти финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Основната цел на Приемната грижа е да се окаже подкрепа за продължаване процеса за повишаване благосъстоянието на децата в България и на реална деинституционализация. Развитието на социалната услуга „приемна грижа” е насочена към предотвратяване на институционализацията на деца в риск и осигуряване на детето на сигурна и безопасна семейна среда, както и да се повиши информираността на обществеността в Община Смолян и на отделни професионални групи относно приемната грижа и да се изгради и повиши капацитета на работещите в услугата „приемна грижа”.

От 01 декември 2015 г. след сключване на договор №BG05M9OP001-2.002-0132-C01, „Приеми ме ‘2015“ между Управляващия орган (МТСП) и конкретния бенефициент (АСП), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003, стартира проект  „Приеми ме ‘2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Партньори на Агенция за социално подпомагане са 82 общини в това число и Община Смолян. На 11.12.2015 г. Община Смолян подписа споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“, с което стартира І етап от проекта.

Проект „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключилият на 31.12.2015 година проект „И аз имам семейство“ със изразходени средствата за реализиране на проекта  от Община Смолян  на стойност 535 809 лева, като целта на новия  проект е да се усъвършенства и разширява обхватът на услугата „Приемна грижа“ и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна  форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Целта на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разшири обхвата й страната, както и по отношение на целевите групи.

Специфични цели:

  • Да се продължи и надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
  • Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
  • Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3¬годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
  • Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по¬-голяма сигурност и ефективност на работещите.
  • Изпълнението на проект „Приеми ме 2015“ ще даде възможност да се реализират конкретни мерки, насочени към повишаване ефективността на предоставяната приемна грижа чрез проследяване на национално ниво дейността на екипите по приемна грижа.
     

През месец септември кметът на Община Смолян подписа анекс с № BG 03-ПС01 – 0031 от 01.09.2016 г. към споразумение за партньорство № BG03-ПС01-48 от 11.12.2015 г. между Община Смолян и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“ етап II, с който се въвежда нов Областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа”, чрез екипи сформирани на областен принцип. Преките дейности свързани с обхвата на услугата в цялата област ще се реализират не от всяка община – партньор, а общо за съответната област – от общината областен град, чрез сформиране на Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/.

От 1 ноември 2016 година е сформиран Областен екип по приемна грижа в състав – началник, двама социални работници за Община Смолян, един за общините  Девин,  Доспат и Борино, двама за общините Рудозем, Мадан и Златоград.

Развитието на услугата „приемна грижа“ на областно ниво и резултатите до момента идентифицират нейното надграждане.

Утвърдените професионални приемни семейства към 30.04.2018 година в област Смолян са 64, като към същия период в 52 от семействата са настанени общо 56 деца.

На основание споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане проект „Приеми ме 2015“ вече е със срок до 31.12.2020 г., като общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора вече възлизат на 51 600 000 лева на национално ниво.

Настаняването на деца в Приемни семейства се извършва в Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” - Смолян.  За информация: Смолян 4700, бул. България”10, Източно крило. Тел: 0301 6 27 34; 0301/6 25 81