> Начало > Социални дейности > Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020 > Проект Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020

Проект Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Договор №BG05FMOP001-3.002-0120-C01 

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение и последствията на социалното изключване.

В рамките на проекта се предоставя „Топъл обяд“ на жители от Община Смолян в 6 /шест/ Обществени трапезарии - в трите квартала на град Смолян /кв. Нов център, кв. Райково и кв. Устово/, както и в селата Момчиловци, Смилян и Търън, както следва:

  • Обществена трапезария 1 – гр. Смолян, кв. „Нов център“, Ученически стол към СУ „Отец Паисий“ - гр. Смолян ;
  • Обществена трапезария 2 – гр. Смолян, кв. Райково, Ученически стол, към ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Смолян;
  • Обществена трапезария 3 – гр. Смолян, кв. Устово, Ученически стол към ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян;
  • Обществена трапезария 4 – с. Момчиловци, Ученически стол към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Момчиловци;
  • Обществена трапезария 5 – с. Смилян, Ученически стол към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян;
  • Обществена трапезария 6 – с. Търън, Ученически стол към ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън,
     

От услугата могат да се възползват 170 потребители от следните целеви групи:

Основна целева група

I – ва целева група: Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

II-целева група: Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

III-та целева група: Семейства и самотноживеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат от с тези доходи и имуществото си.

Допълнителна целева група:   Лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба №РД - 07-5/2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отоплeние.

По проекта се предоставят и съпътстващи дейности, така че материалната помощ да върви ръка за ръка с мерките за социално приобщаване, като насочване и подкрепа, за да се помогне на хората да излязат от бедността.

Желаещите да се включат в проекта следва да попълнят „Заявление–декларация“ – Приложение 2 и да го подадат в офиса на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ -  етаж 2, стая 222, както и в деловодството на общинска администрация Смолян – Приемна №1, както и в кметствата на селата Смилян, Търън и Момчиловци.

Начало на проекта 01.10.2016 г.
Край на проекта 31.12.2019 г.
Стойност на проекта 338 691, 36 лв.