> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039

13.12.2017

 13.11.2020 г.

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да присъствате на Церемония „Първа копка“ на обект Многофамилна жилищна сграда с административен адрес Блок „Китка“, ул. „Тракия“ № 35, гр. Смолян, който е включен в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, и е част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Церемонията „Първа копка“ ще се състои на 16. ноември – понеделник, от 11:00 ч., на адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Тракия“ № 35, Блок „Китка“. 
По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с предвидените строителни дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.


С уважение,

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян


Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно предписанията на Министерството на здравеопазването.

 


 30.10.2020 г.

С първа копка бе отбелязан старта на санирането на 12 жилищни блока в Смолян днес.
Със символична церемония „Първа копка“ се отбеляза началото на строителните дейности по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.022-0004-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 


24.09.2020 г.

 ПОКАНА


Уважаеми госпожи и господа,
Община Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате във Встъпителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


Пресконференцията ще се състои на 28.09.2020 г. /понеделник/ от 12:00 ч., зала 247 в сградата на Община Смолян, адрес гр. Смолян, бул. „България“ 12.
По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с предвидените дейности по проекта, обектите на интервенция и очаквани резултати от изпълнението му.

Очакваме Ви!
Николай Тодоров Мелемов
Кмет на Община Смолян

 

ПОКАНА 
ПРОГРАМА


Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01 по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


16.07.2020 г.

Община Смолян започва изпълнението на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”

На 14. Юли бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01 между Община Смолян и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът е част от процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Смолян”, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.
Общата цел на проектното предложение е обновяването на дванадесет многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, което да осигури по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 12 многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян, както следва:

 1. Блок „Орфей-3“, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, гр. Смолян;
 2. Блок 22, бул. „България“ № 41, гр. Смолян;
 3. Жилищен блок ДАП, ул. „България“ № 27, гр. Смолян;
 4. Вх. А, Б, В, ул. „Димитър Благоев“ № 8, гр. Смолян;
 5. Блок „Строител-3“, ул. „Острица“ № 24, гр. Смолян;
 6. Блок 50, Нов център, ул. „Дичо Петров“ № 14, гр. Смолян;
 7. Военен блок 2, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, гр. Смолян;
 8. Блок 2, ул. „Константин Иречек“ № 6, гр. Смолян;
 9. Ул. „Карлък“ № 5, гр. Смолян;
 10. Блок „Орфей 2“, ул. „Петър Берон“ № 12;
 11. Блок „Китка“, ул. „Тракия“ № 35, гр. Смолян;
 12. Блок 16, вх. А и Б, бул. „България“ № 86, гр. Смолян.

Проектът включва изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване, мерки за енергийна ефективност, подобряване достъпа за лица с увреждания, други строителни и монтажни работи, съобразно спецификата на всяка сграда, както и съпътстващи дейности.
Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 5 081 428.76 лв., от които 4 319 214.45 лв. европейско и 762 214.31 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта – 30 месеца.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


24.06.2019 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №3-А


13.08.2018 г.

ОЦЕНКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ЗИФП

В изпълнение на Заповед № РД – 0637 / 31.07.2018г. на кмета на община Смолян и във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и във връзка с обява, публикувана на сайта на община Смолян на 24.04.2018г. за допълнителен прием на документи на сдружения на собственици по повод актуализиране на одобрените инвестиционни програми на общините за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №4


01.08.2018 г.

В изпълнение на Заповед № РД – 0637 / 31.07.2018г. на кмета на община Смолян и на Указание от ръководителя на УО на ОПРР с вх. № ДЛ006868 от 29.05.2018г., в което указание са изложени препоръки за неспазена процедура за подбор на жилищни сгради и с оглед осигуряване на законосъобразното изпълнение на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, бе извършено повторно разглеждане на подадените до 17:00 часа на 15.02.2018г. Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП).

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №3 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение

PDF Файл - Във връзка с постъпили възражения от Сдружения на собственици срещу Протокол №1/28.02.2018 г. и Протокол № 2/30.03.18 г. от резултатите за кандидатстване и класиране на сгради.


24.04.2018 г.

ОБЯВА
за допълнителен прием на документи на сдружения на собственици

През 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на общините и общо на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата. При наличие на свободен ресурс, той ще бъде разпределен между общините, съгласно Методология за преразпределянето му, одобрена от Министерски съвет.

С оглед горепосоченото и във връзка с актуализиране на одобрените инвестиционни програми на общините за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.:Община Смолян обявява допълнителен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Смолян за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

 PDF Файл - ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА НОВИ БЛОКОВЕ


03.04.2018 г.

В изпълнение на Заповед № РД – 0174 / 19.02.2018г. на кмета на община Смолян и във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №2 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение


09.03.2018 г.

ОТНОСНО: Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с множество постъпили жалби по отношение оценката за допустимост на комисията, назначена със Заповед № РД – 0174 / 19.02.2018г. на кмета на община Смолян, записана в Протокол № 1, и във връзка със сроковете по ЗУЕС

 

Община Смолян дава възможност на ВСИЧКИ кандидатствали по Проекта сдружения на собствениците, включително и тези, чиито ЗИФП са получили оценка „Недопустим“, да внесат липсващите и/или коригирани документи, записани в забележките на Протокол № 1, в срок до 17:00 часа на 23 март 2018г. в Деловодството на общината.

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ


01.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ


20.02.2018 г.

СПИСЪК НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОДАДЕНИ ДО 15 ФЕВРУАРИ 2018 г. - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ


13.12.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ ИЛИ НА ВИЖ НА ЛИНК

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

PDF Файл - Покана за включване в проект

PDF Файл - Процедура за подбор на жилищни сгради

PDF Файл - Контролен лист за оценка

PDF Файл - Опис на документите за подаване на ЗИФП

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - създаване на СС

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - подаване на ЗИФП

ZIP Архив - Приложение №1 - Условия за минимални помощи

WORD Файл - Приложение Н - Указания изпълнение ЕЕ жилищни сгради