> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01

18.01.2017

Проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв.
На 12.01.2017 г. Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 и стартира изпълнението на проектно предложение с наименование „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ включено в инвестиционната програма по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“.
Проекта е на стойност 6 598 925,21 лв. (шест милиона петстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева и двадесет и една стотинки) с продължителност 30 месеца, в рамките на който ще бъдат извършени следните основни дейности:

  1. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на сградата на VII СОУ "Отец Паисий";
  2. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ "Иван Вазов";
  3. Цялостен ремонт на ПМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и Реконструкция на сградата, доставка, обновяване на прилежащо дворно пространство и Изграждане на физкултурен салон и система за видеонаблюдение при ПМГ "Васил Левски";
  4. Основен ремонт и реконструкция на ОДЗ №5 "Буратино"
  5. Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.

Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обектите, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта.


11.04.2018 г.

Покана за пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян"

ЛИНК КЪМ НОВИНА


20.06.2017

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


13.06.2017

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 23.05.2017

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С ПРЕДМЕТ: Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

Обособена позиция 1. „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“;
Обособена позиция 2. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“;
Обособена позиция 3. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”;
Обособена позиция 4. „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА