> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2017 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

22.06.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 29 юни 2017 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Удостояване на Планинска спасителна служба – отряд Смолян със „Златен плакет на Община Смолян“ и парична награда.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общото събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, свикано за 29.06.2017 г. и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година на община Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ZIP Архив - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016г .


4. Проект на Бюджет на Община Смолян за 2017 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ZIP Архив - БЮДЖЕТНА РАМКА 2017г. 

ZIP Архив - ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2017г.


5. Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


6. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Дарение на ОД на МВР – Смолян на резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво, смазочни материали и консумативи, уред за диагностика на служебните МПС и извършване на ремонтни дейности на служебните МПС към ОД на МВР – Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Изменение и допълване на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ДОКЛАДВА: Филип Топов – член на Временната комисия

ДОКЛАДНА


9. Изменение на решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет - Смолян относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отмяна на приложението към планово задание за Общ устройствен план на гр.Смолян за забранителен режим на терени предвидени за озеленяване, до изработване на Общ устройствен план на гр.Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Уточнение на Решение № 428/25.07.2013 година на Общински съвет Смолян за забрана допускане за изработване на частични подробни устройствени планове в района на Роженски ливади за териториите, съгласно приетата Схема до влизане в сила на Общия устройствен план на Община Смолян.“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот III – За озеленяване и спорт предвиден в устройствения план за озеленена площ и спорт в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация в кв.95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Одобраване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян с урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.447.703, 67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори : 67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73, 67653.447.74 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.17.1
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ УПИ ХІХ-1350, кв. 232 по плана на с. Смолян, общ. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.603, образуващ УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.475 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Продажба на Урегулиран поземлен имот II – Здравна служба, кв. 20 по ПУП на с. Мугла, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, ведно със сграда с идентификатор 69345.9.94.1 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.244, ведно със сграда с идентификатор 81520.501.244.1 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Изкупуване на недвижим имот представляващ сграда с идентификатор 67653.922.24.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.917.616 по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.615 по кадастралната карта на гр. Смолян собственост на „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху Урегулиран поземлен имот I – за озеленяване и гаражи, кв. 33 по плана на с. Могилица, община Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНАИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ

Председател на Общинския съвет

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 26.06.2017 г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4 и 8 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие и
ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори
– заседават на 26.06.2017 г. /понеделник / от 13.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки от 3 до 30 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 26.06.2017 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 30 включително от предложения проект за Дневен ред.