> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.05.2017 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.05.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

23.05.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 май 2017 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Удостояване на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, със “Златен плакет на Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Награждаване на образователни и културни институции.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

НАРЕДБА - За условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян


4. Определяне на наемни цени на общински „Социални жилища”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 67653.916. -1по скица проект от 13.03.17 г. попадащ в УПИ – Озеленяване и улична регулация между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян за обект „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване от устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.4.796, 67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и местност „Горна река”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.88 в местност „Гераница”, землище с. Горна Арда.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Авариен ремонт на въжена линия 20Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 006063 и част от 006002 в местност „Ирмахица”, землище с. Полковник Серафимово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА



11. Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпре-делителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.456, образуващ УПИ I-196- за социални жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457, образуващ УПИ IV-197- за социални жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.564 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.923.46, образуващ Урегулиран поземлен имот VІІ – 923.46, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Предоставяне на Община Смолян за безвъзмездно управление на помещение, с обща площ 64 кв.м., което е част от имот публична държавна собственост, с идентификатор № 24089.929.195.1 представляващ: Складова база, находящ се в с. Дунево, управлявано от Министерството на вътрешните работи (МВР) – Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост – вендинг машина.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА



18. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Изменение и допълнение на Решение № 328, взето по Протокол № 20 от 16.12.2016 година, касаещо определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, максималните цени за таксиметров превоз на пътници за 2017 година и утвърждаване на образец на холограма и стикер.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, насрочено за 02.06.2017 г. и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ДОКЛАДВА: Филип Топов – общински съветник

ДОКЛАДНА


22. Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ – ЕООД град Смолян, ЕИК: 120506497
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 26.05.2017 г. /петък / от 14.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22 вкл. от предложения проект за Дневен ред.


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 29.05.2017 г. /понеделник/ от 11.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4 и 21 вкл. от предложения проект за Дневен ред.


ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 29.05.2017 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 вкл. от предложения проект за Дневен ред.


ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 29.05.2017 г. /понеделник/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 22 включително от предложения проект за Дневен ред.