> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №442 ДО №482 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №442 ДО №482 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.04.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №24

05.05.2017

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н
 

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.04.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24


РЕШЕНИЕ №442 – ОТНОСНО: Удостояване на Петър Василев Анилов със “Значка на Смолян”


РЕШЕНИЕ №443 – ОТНОСНО: Общински съвет – Смолян, възлага на Кмета на Община Смолян да организира публично обсъждане и да представи проект на Бюджет 2017 до 31.05.2017 г.


РЕШЕНИЕ №444 – ОТНОСНО: Приемане на наличие на изграденост на елементите на подземната техническа инфраструктура под обект: „Път III-866 „Стойките - Широка лъка – Михалково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 11+557,32 и км 26+600 до км 50+484,86“ в частта, която преминава през гр. Смолян, с. Стойките и с. Широка лъка, и съгласие да не се извършва планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта за рехабилитация на посочения пътен участък съгласно условията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.


РЕШЕНИЕ №445 – ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности в Община Смолян през 2016 г.


РЕШЕНИЕ №446 – ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2016 година и Общински план за младежта за 2017 година.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №446 – ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2016г.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №446 - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2017г.


РЕШЕНИЕ №447 – ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2018 г.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №447 – ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2018 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020 г.


РЕШЕНИЕ №448 – ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2017 г.


РЕШЕНИЕ №449 – ОТНОСНО: Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2017 година, които имат право на транспортни разходи.


РЕШЕНИЕ №450 – ОТНОСНО: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.


РЕШЕНИЕ №451 – ОТНОСНО: Даване на мнение за опрощаване на данъчно задължение към държавата по постъпила преписка с вх. № ДЛ003058/30.03.2017 г. от Администрацията на президента на Република България по отправена молба от Албена Николова Чуралска, с адрес гр. Смолян, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, бл. Б, ет. 1, ап. 1.


РЕШЕНИЕ №452 – ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за 2016 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №452 - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2016 ГОДИНА


РЕШЕНИЕ №453 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”. 


РЕШЕНИЕ №454 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с. Соколовци и с. Бостина, Община Смолян, обл. Смолян”. 


РЕШЕНИЕ №455 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №456 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.34.15 в местност „Падалото”, землище Смолян.


РЕШЕНИЕ №457 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.406.7 в местност „Ангелско – Марин гроб”, землище Смолян.


РЕШЕНИЕ №458 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с № 003023 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци.


РЕШЕНИЕ №459 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с № 002922 в местност „Горно Кременово”, землище с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №460 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: „Външно електрозахранване, кабелни линии ниско напрежение за присъединяване на къща за гости на „ХАОС – 7“ – ООД в имот 49014.501.1087 с. Момчиловци, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №461 – ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жилища.


РЕШЕНИЕ №462 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот


РЕШЕНИЕ №463 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот


РЕШЕНИЕ №464 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот


РЕШЕНИЕ №465 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.6, ведно със сграда с идентификатор 00597.501.6.1 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №466 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ УПИ ХІХ-1350, кв. 232 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №467 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67547.501.582, образуващ УПИ ХІІ, кв. 24 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №468 – ОТНОСНО: Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.923.563 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №469 – ОТНОСНО: Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.922.864 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №470 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.347 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №471 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.913.542.


РЕШЕНИЕ №472 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 14605.503.205 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №473 – ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Сметна палата на Република България по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №474 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №475 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение частна общинска собственост в сграда Младежки дом на сдружение с нестопанска цел в обществена полза по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №476 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №477 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №478 – ОТНОСНО: Изменение на Решение на Общински съвет – Смолян № 438 от 14.03.2017г., взето с Протокол № 23


РЕШЕНИЕ №479 – ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет


РЕШЕНИЕ №480 – ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „СМОЛЯН АВТОТРАНСПОРТ“- ЕООД, ЕИК: 120059295


РЕШЕНИЕ №481 – ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СМОЛЯН“ – ЕООД, гр. Смолян, ЕИК: 000614404


РЕШЕНИЕ №482 – ОТНОСНО: Поставяне на барелеф на свещеноиконом Константин Илиев Канев в с. Момчиловци


СЕКРЕТАР:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/