> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.04.2017 Г. ОТ 15:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.04.2017 Г. ОТ 15:00 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

21.04.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 април 2017 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Удостояване на Петър Василев Анилов със “Значка на Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Повторно обсъждане на проекта за бюджет на Община Смолян за 2017г. във връзка с писмо с вх. № ДЛ002111-001/13.03.2017 г. на Министъра на финансите на Република България.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА №2


3. Приемане на годишен доклад за 2016 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА №3 - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община смолян за периода 2014-2020 г.


4. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности в Община Смолян през 2016 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2016 година и Общински план за младежта за 2017 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА №5 - Отчет на общински план за младежта 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА №5 - Общински план за младежта на обшина Смолян 2017 г.


6. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2018 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА №6 - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2018 г. в изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в община смолян 2016-2020 г.


7. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2017г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Дарение на ОД на МВР – Смолян на резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво, смазочни материали и консумативи, уред за диагностика на служебните МПС и извършване на ремонтни дейности на служебните МПС към ОД на МВР – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2017година, които имат право на транспортни разходи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Даване на мнение за опрощаване на данъчно задължение към държавата по постъпила преписка с вх. № ДЛ003058/30.03.2017 г. от Администрацията на президента на Република България по отправена молба от Албена Николова Чуралска с адрес гр. Смолян, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, бл. Б, ет.1, ап. 1.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Приемане на наличие на изграденост на елементите на подземната техническа инфраструктура под обект: „Път III-866 „Стойките - Широка лъка – Михалково“ от км 8+225,33 до км 8+980,77, от 8+680,77 до км 11+557,32 и км 26+600 до км 50+484,86“ в частта, която преминава през гр. Смолян, с. Стойките и с. Широка лъка, и съгласие да не се извършва планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта за рехабилитация на посочения пътен участък съгласно условията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и с. Бостина, Община Смолян, обл. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.34.15 в местност „Падалото”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.406.7 в местност „Ангелско – Марин гроб”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с №003023 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с №002922 в местност „Горно Кременово”, землище с. Левочево.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Външно електрозахранване, кабелни линии ниско напрежение за присъединяване на къща за гости на „ХАОС – 7“ – ООД в имот 49014.501.1087 с. Момчиловци, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жилища.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Продажба на общински жилищен имот – Албена Росенова Лозанова.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Продажба на общински жилищен имот – Малинка Емилова Росенова.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Продажба на общински жилищен имот – Ремзие Ремзиева Мехмедали.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.6, ведно със сграда с идентификатор 00597.501.6.1 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ УПИ ХІХ-1350, кв. 232 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67547.501.582, образуващ УПИ ХІІ, кв. 24 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.923.563 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.922.864 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.347 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.913.542.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 14605.503.205 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Сметна палата на Република България по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


36. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение частна общинска собственост в сграда Младежки дом на сдружение с нестопанска цел в обществена полза по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


37. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


38. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


39. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


40. Изменение на Решение на Общински съвет – Смолян № 438 от 14.03.2017г., взето с Протокол № 23.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


41. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ДОКЛАДВА: Филип Топов – общински съветник

ДОКЛАДНА


42. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


43. Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „СМОЛЯН АВТОТРАНСПОРТ“- ЕООД, ЕИК: 120059295.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


44. Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СМОЛЯН“ – ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


45. Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“–ЕООД-град Смолян, ЕИК: 120506497.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 24.04.2017 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 24.04.2017 г. /понеделник/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 36, 37, 41, 42, 43, 44 и 45 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 25.04.2017 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 и 45 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 25.04.2017 г. /вторник/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 45 включително от предложения проект за Дневен ред.