> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №365 ДО №441 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №365 ДО №441 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.03.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №23

21.03.2017

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.03.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23


РЕШЕНИЕ №365 – ОТНОСНО: Предложение за промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ – Смолян


РЕШЕНИЕ №366 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура: BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.

РЕШЕНИЕ №367 – ОТНОСНО: Изменение на решение № 323/16.12.2016 г. относно обезпечаване на авансово плащане по допълнително споразумение към договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г., по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014, за предоставяне на допълнително безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на община Смолян“.

РЕШЕНИЕ №368 – ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2016 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2017 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Годишен отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Годишен отчет - разходи

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Проект на програма за туризъм 2017 г.


РЕШЕНИЕ №369 – ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2017 година

РЕШЕНИЕ №370 – ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ №1а - Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6г - Прогноза за общински дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходи за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ №8  - Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности


РЕШЕНИЕ №371 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.495.2 /по скица - проект/ в местност „Уройското”, землище на гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ №372 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация в кв. 95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

РЕШЕНИЕ №373 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 14605.9.153 в местност „Орничето” землище на село Гела, 14605.9.208, 14605.9.228 в местност „Хармана“ землище на село Гела, 14605.503.339 и 14605.503.340 в по плана на село Гела.

РЕШЕНИЕ №374 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.8.66 в местност „Голямата река”, землището на с. Стойките.

РЕШЕНИЕ №375 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХХVIII – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.48 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

РЕШЕНИЕ №376 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96а по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

РЕШЕНИЕ №377 – ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен имот с идентификатор 49014.501.9532 към УПИ ХVІ-951, кв.41 по плана на с. Момчиловци, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ №378 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №379 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №380 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №381 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Ретранслаторна станция и антенна кула, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 020005, в землището на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №382 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от терен публична общинска собственост за поставяне на метеорологична станция в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията.

РЕШЕНИЕ №383 – ОТНОСНО: Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.919.64 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №384 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот.

РЕШЕНИЕ №385 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.1030 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.

РЕШЕНИЕ №386 – ОТНОСНО:
  1. Приема да се проведе обсъждане и поименно еднократно гласуване, резултатът от което да се отнесе и да важи за всяко едно от решенията от т. 22 до т. 64 вкл. от Дневния ред.
  2. Приема предварително изпълнение на решенията от т. 22 до т. 64 вкл. по реда на чл. 60 от АПК.

РЕШЕНИЕ №387 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №388 – ОТНОСНО: ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №389 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №390 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бостина, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №391 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №392 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Букаците, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №393 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Виево, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №394 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Вълчан, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №395 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №396 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Горна Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №397 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Горово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №398 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Градът, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №399 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Катраница, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №400 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Киселчово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №401 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кошница, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №402 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кремене, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №403 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кутела, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №404 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Левочево, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №405 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Лъка, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №406 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Могилица, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №407 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №408 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Мугла, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №409 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №410 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Петково, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №411 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Подвис, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №412 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Полковник Серафимово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №413 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Река, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №414 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Селище, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №415 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Сивино, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №416 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Славейно, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №417 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №418 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №419 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Соколовци, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №420 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №421 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стойките, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №422 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №423 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Тикале, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №424 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Требище, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №425 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Турян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №426 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №427 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чеплетен, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №428 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №429 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка лъка, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №430 – ОТНОСНО: Промяна в ръководството на Постоянната комисия по териториално устройство , общинска собственост, екология , земеделие и гори /ПКТУОСЕЗГ/.

РЕШЕНИЕ №431 – ОТНОСНО: Отмяна на Наредба № 24 на Общински съвет Смолян за предоставяне на общински концесии.

РЕШЕНИЕ №432 – ОТНОСНО: Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност на населението“ – Смолян през 2016 година.

РЕШЕНИЕ №433 – ОТНОСНО: Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – к.к. Пампорово през 2016 година и противопожарното състояние на общинските обекти на територията на обслужвания район.

РЕШЕНИЕ №434 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.934.236 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.

РЕШЕНИЕ №435 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.917.1068 и поземлен имот с идентификатор 67653.917.1069 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.

РЕШЕНИЕ №436 – ОТНОСНО: Осигуряване на съ-финансиране по проект на Община Смолян с № 290 „Изпълнение на мерки по енергийна ефективност в ЦДГ № 10 „Детелина“ и ОДЗ № 11 „Митко Палаузов“ – гр. Смолян, Община Смолян, одобрен за финансиране от Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) в рамките на
Националната схема за зелени инвестиции.

РЕШЕНИЕ №437 – ОТНОСНО: Определяне на начина на гласуване по дневния ред от представителя на Община Смолян на Общото събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 30.03.2017 г

РЕШЕНИЕ №438 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.05.2017 г., и гласуване по дневния ред.

РЕШЕНИЕ №439 – ОТНОСНО: Отпадането на Община Смолян от списъка за финансово оздравяване на Министерството на Финансите съгласно чл. 130а от ЗПФ.

РЕШЕНИЕ №440 – ОТНОСНО: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 283/31.01.2013г. на Общински съвет – Смолян, във връзка с постъпило в Община Смолян с вх. № ДЛ001705-008-001/13.03.2017г., писмо на зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РЕШЕНИЕ №441 – ОТНОСНО: Приемане решение за избиране на Временна комисия с цел подготовка на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/