> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №363 И №364 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2017 ГОДИН

РЕШЕНИЯ №363 И №364 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №22

06.03.2017

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 22


РЕШЕНИЕ №363ОТНОСНО: Вземане на решение за освобождаване и предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №364ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
заседанието на ОбС /Михаил Генчев/


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Димитър Кръстанов/