> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.02.2017 Г. ОТ 11:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.02.2017 Г. ОТ 11:00 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

20.02.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 февруари 2017 г. от 11.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура: BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2016 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2017г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Годишен отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Годишен отчет - разходи

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Проект на програма за туризъм 2017 г.


3. Приемане на Годишния отчет за 2016г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ - Отчет 2016 г.


4. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2017 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Предложение за промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1а - Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6г - Прогноза за общински дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходи за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ №8  - Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности


7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.495.2 /по скица - проект/ в местност „Уройското”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация в кв.95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 14605.9.153 в местност „Орничето” землище на село Гела, 14605.9.208, 14605.9.228 в местност „Хармана“ землище на село Гела, 14605.503.339 и 14605.503.340 в по плана на село Гела.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.8.66 в местност „Голямата река”, землището на с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХХVIII – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.48 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96а по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен имот с идентификатор 49014.501.9532 към УПИ ХVІ-951, кв.41 по плана на с. Момчиловци, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Отдаване под наем на сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Ретранслаторна станция и антенна кула, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 020005, в землището на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от терен публична общинска собственост за поставяне на метеорологична станция в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.919.64 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост .
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Продажба на общински жилищен имот.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бостина, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Букаците, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Виево, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Вълчан, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Горна Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Горово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Градът, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Катраница, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Киселчово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кошница, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


36. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кремене, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


37. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кутела, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


38. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Левочево, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


39. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Лъка, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


40. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Могилица, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


41. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


42. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Мугла, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


43. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


44. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Петково, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


45. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Подвис, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


46. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Полковник Серафимово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


47. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Река, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


48. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Селище, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


49. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Сивино, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


50. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Славейно, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


51. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


52. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на гр. Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


53. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Соколовци, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


54. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


55. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стойките, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


56. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


57. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Тикале, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


58. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Требище, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


59. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Турян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


60. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


61. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чеплетен, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


62. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


63. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка лъка, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


64. Промяна в ръководството на Постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори / ПКТУОСЕЗГ /.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


65. Отмяна на Наредба № 24 на Общински съвет Смолян за предоставяне на общински концесии.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


66. Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност на населението“ – Смолян през 2016 година.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА

ОТЧЕТЕН АНЛИЗ - На дейността на РС "ПБЗН" Смолян за 2016 г.


67. Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – к.к. Пампорово през 2016 година и противопожарното състояние на общинските обекти на територията на обслужвания район.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА

РСПБЗН - Пампорово

РСПБЗН - Пампорово - обекти ОС


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 27.02.2017 г. - pdf файл 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕТЕРИАЛИТЕ ПК - pdf файл