> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №349 ДО №362 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №349 ДО №362 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.01.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №21

03.02.2017

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.01.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 21


РЕШЕНИЕ №349ОТНОСНО: Ново обсъждане по предложението на Кмета на Община Смолян за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и приложения към нея.


РЕШЕНИЕ №350ОТНОСНО: Проект на бюджет на Община Смолян за 2017 година


РЕШЕНИЕ №351ОТНОСНО: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №352ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2017 година.


РЕШЕНИЕ №353ОТНОСНО: Преобразуване на Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория и планетариум” /НАОП/ в Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа обсерватория“ /ПАО/ и вписване в регистъра на Министерство на културата като Общински културно-образователен център.

ПРАВИЛНИК ПАО - ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ“ /ПАО/ – ГР. СМОЛЯН.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - СТРУКТУРА – ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ“ /ПАО/ – ГР. СМОЛЯН.


РЕШЕНИЕ №354ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Смолян.

ПРАВИЛНИК ЦДЛП-ОДК


РЕШЕНИЕ №355 ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на социална услуга в общността - Център за обществена подкрепа, гр. Смолян от 30 на 40 потребители.


РЕШЕНИЕ №356 ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VIII – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.67 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


РЕШЕНИЕ №357ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №358ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.241 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №359 ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 06923.101.54 по кадастралната карта на с. Буката, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №360ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с планоснимачен № 51, кв. 14 по плана на с. Турян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №361ОТНОСНО: Ново обсъждане и приемане на решение по искането на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела.


РЕШЕНИЕ №362ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Смолян за периода от месец май 2016 година - месец декември 2016 година.


 

СЕКРЕТАР:

/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/Сл .Каменова/