СЪОБЩЕНИЕ

02.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 39, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смолян, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок до 31.01.2017г. да уведомяват писмено Община Смолян за:

  1. Сключен договор или споразумение за предаване на разделно събираните отпадъци, включително дата на сключване и срок на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците;начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;
  2. Лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;
  3. Наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.