> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.01.2017 Г. ОТ 09:30 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.01.2017 Г. ОТ 09:30 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

18.01.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 25 януари 2017 г. от 09.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:
 


1.Проект на Бюджет на Община Смолян за 2017 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.1


2.Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България“ за 2017 година
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4.Преобразуване на Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория и планетариум” /НАОП/ в Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа обсерватория“ /ПАО/ и вписване в регистъра на Министерство на културата като Общински културно-образователен център.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


5.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център заподкрепа за личностно развитие – ОДК – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


6.Увеличаване капацитета на социална услуга в общността Център за обществена подкрепа, гр. Смолян от 30 на 40 потребители.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VIII – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.67 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.241 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10.Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 06923.101.54 по кадастралната карта на с. Буката, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11.Изкупуване на недвижим имот с планоснимачен № 51, кв. 14 по плана на с. Турян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Ново обсъждане и приемане на решение по искането на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


13.Ново обсъждане по предложението на Кмета на Община Смолян за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и приложения към нея.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.13


14.Отчет за дейността на Общински съвет- Смолян за периода от месец май 2016 година- месец декември 2016 година.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 23.01.2017г. от 10.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 3, 4, 5, 6, 13 и 14 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 23.01.2017г. от 11.30 часа в зала № 211 и разглеждат точки 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 23.01.2017г. от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 и 14 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 23.01.2017г.от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 14 включително от предложения проект за Дневен ред.