> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №348 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №348 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.12.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №20

22.12.2016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СМОЛЯН 

РЕШЕНИЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.12.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 20


РЕШЕНИЕ №322ОТНОСНО:Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура: BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество “.


РЕШЕНИЕ №323 - ОТНОСНО:Обезпечаване на авансово плащане по допълнително споразумение към договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г., по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за предоставяне на допълнително безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №324 - ОТНОСНО:Приемане на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ


РЕШЕНИЕ №325 - ОТНОСНО:Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ


РЕШЕНИЕ №326 - ОТНОСНО:Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2017 година.


РЕШЕНИЕ №327 - ОТНОСНО:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ №1 ДО №6

Решението е върнато за ново обсъждане от Областния управител на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №328 - ОТНОСНО:Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2017 година и утвърждаване образец на холограма и стикер.

ПРИЛОЖЕНИЕ


РЕШЕНИЕ №329 - ОТНОСНО:Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“.


РЕШЕНИЕ № 330 - ОТНОСНО:Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2016година, които имат право на транспортни разходи.


РЕШЕНИЕ № 331 - ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и с. Бостина, Община Смолян, обл. Смолян”.


РЕШЕНИЕ №332 - ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ № 333 - ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 в местност „Марецко” в землището на с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ № 334 - ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 02782.4.620 и 02782.4.533 местност „Балакчицко” землището на с. Горна Арда и части от поземлени имоти с идентификатори 04100.503.178 и 04100.503.122 , землището на с. Билянска.


РЕШЕНИЕ № 335 - ОТНОСНО:Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево”.


РЕШЕНИЕ № 336 - ОТНОСНО:Одобраване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв.8 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на с. Стойките, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ № 337 - ОТНОСНО:Продажба на общински жилищен имот – К.Хаджиев.


РЕШЕНИЕ № 338 - ОТНОСНО:Продажба на общински жилищен имот – А.Чонгов.


РЕШЕНИЕ № 339 - ОТНОСНО:Продажба на общински жилищен имот – В.Мачокова.


РЕШЕНИЕ №340ОТНОСНО:Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 68000.502.270 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ № 341 - ОТНОСНО:Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 342 - ОТНОСНО:Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.79


РЕШЕНИЕ № 343 - ОТНОСНО:Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Незабравка Миткова Петева, Петьо Ясенов Асенов, Митко Ясенов Асенов.


РЕШЕНИЕ № 344 - ОТНОСНО:Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8


РЕШЕНИЕ № 345 - ОТНОСНО:Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ № 346 - ОТНОСНО:Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ


РЕШЕНИЕ № 347 - ОТНОСНО:Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ № 348 - ОТНОСНО:Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет - Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ


 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/