Култура

Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни пейзажи в общината. Тук се намират множество културни ценности – материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност с висока научна и културна стойност. Културното наследство в община Смолян е представено от археологически, исторически, архитектурно-строителни, художествени и етнографски обекти и комплекси, както и от природните ценности, народните традиции и обичаи.

В общината се намират над 421 обекта обявени за недвижими културни ценности. От тях с категория „национално значение“ са:
- 3 исторически обекта;
- 6 архитектурно-строителни и художествени недвижими културни ценности;
- 8 археологически обекта (Към тях следва да се прибавят регистрирани над 20 надгробни могили, които по разпореждане от 1962 г. придобиват статут „национално значение“ до проучването им.).

Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции, фолклора и обичаите.