> Начало > Туризъм > Община Смолян > Защитени територии

Защитени територии

 

Родопите са известни с огромното си видово разнообразие. Познати са над 2 000 вида висши растения, като 90 от тях са балкански ендемити. Голяма част от животинските и растителни видове са с висок природозащитен статус. За да се запази видовото разнообразие са създадени резервати.
 

 

На територията на общината има един резерват – „Сосковчето” и два поддържани резервата – „Амзово” и „Момчиловски дол”. Резерват „Сосковчето” е създаден с цел опазване на вековни смърчови гори, красиви пейзажи, водопади и местообитания на животни. Резерват „Амзово” е създаден с цел опазване на находищата от блатен плаун. В резерват „Момчиловски дол” за опазване е обявена първична черборова гора.
Природните забележителности са: Смолянските езера, Невястата, Смолянския водопад, Момата и др.