> Начало > Туризъм > Община Смолян > Растителност и животински свят

Растителност и животински свят

Планинският характер на релефа предразполага виреенето на средноевропейски растителни видове. Най-високо разположен е горският пояс от бял бор, бук и смърч с подлес от боровинки. Други разпространени дървесни видове са ела, явор, габър и дрян.
Някои от представителите на флората в района са: малка ежова главичка, родопски крем, родопски силивряк, родопски магарешки бодил, родопска горска майка и мурсалски чай, които са редки и защитени видове.
 

Разнообразна е и фауната на територията на община Смолян. Нейните основни представители са:

  • клас бозайници – благороден елен, сърна, кафява мечка, дива свиня, дива коза, заек, лисица, дива котка и др.;
  • клас птици – глухар, лещарка, кеклик, скален гълъб и др.;
  • клас риби – балканска пъстърва, дъгова пъстърва, черна мряна, речен кефал, кротушка и др