Води

Териториалното разпределение на водите в община Смолян е обусловено от специфичното съчетание на климат, скален състав, релеф, почви и растителност. Общината е богата на водни ресурси. По-важните реки са: Черна, Бяла, Арда, Малка Арда, Тенес дере (Мугленска) и Широколъшка. Смолянските езера – 7 на брой, се намират във високата част на града и по своя произход са свлачищни. Най-високо разположеното езеро е на височина 1 500 м. Езерата са една от емблематичните забележителности на града и общината.