> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 16.12.2016 Г. ОТ 10.00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 16.12.2016 Г. ОТ 10.00 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

09.12.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 16 декември 2016 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


ДНЕВЕН РЕД:


1.Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура: BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество “.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2.Обезпечаване на авансово плащане по допълнително споразумение към договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г., по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за предоставяне на допълнително безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Приемане на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


4.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2017 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


5.Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2017 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ  от 01 до 06


7.Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2017 година и утвърждаване образец на холограма и стикер.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2016година, които имат право на транспортни разходи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и с. Бостина, Община Смолян, обл. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 в местност „Марецко” в землището на с. Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 02782.4.620 и 02782.4.533 местност „Балакчицко” землището на с. Горна Арда и части от поземлени имоти с идентификатори 04100.503.178 и 04100.503.122 , землището на с. Билянска.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15.Одобраване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв.8 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на с. Стойките, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16.Продажба на общински жилищен имот – К.Хаджиев
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17.Продажба на общински жилищен имот – А.Чонгов
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18.Продажба на общински жилищен имот – В.Мачокова
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19.Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 68000.502.270 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20.Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Съюза на учените в България, помещения частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21.Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22.Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.79
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23.Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Незабравка Миткова Петева, Петьо Ясенов Асенов, Митко Ясенов Асенов.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24.Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25.Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


27.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет - Смолян
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА
СЛАВКА КАМЕНОВА

Председател на Общинския съвет

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта
– заседава на 13.12.2016г. от 10.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 3, 4, 6 и 8 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 13.12.2016г. от 11.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 13.12.2016г. от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 13.12.2016г.от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 28 включително от предложения проект за Дневен ред.