> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №298 ДО №320 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №298 ДО №320 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.11.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №18

28.11.2016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

РЕШЕНИЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.11.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 18


РЕШЕНИЕ №298-ОТНОСНО:Подписване на партньорско споразумение със Сдружение „Младежко образование за гражданска активност“ – Смолян, за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект №BG05M20P001-3.002-0268 „Училището - работилница за мечти”, одобрен за финансиране по процедура № BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №298


РЕШЕНИЕ №299-ОТНОСНО:Промяна състава на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №300-ОТНОСНО:Изменение на Решение № 68/18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.


РЕШЕНИЕ №301-ОТНОСНО:Приемане на Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ


РЕШЕНИЕ №302-ОТНОСНО:Определяне дейността на ЦПЛР-ОДК – Смолян и ЦПЛР – Ученическо общежитие „Васил Димитров”-Смолян


РЕШЕНИЕ №303-ОТНОСНО:Предложение за закриване на Детска градина „Детелина“ – гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №304-ОТНОСНО:Учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.1191 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №305-ОТНОСНО:Учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.418 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №306-ОТНОСНО:Учредяване на възмездно право на строеж върху имот № 060027 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №307-ОТНОСНО:Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м., представляващ урбанизирана територия по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на АГКК, ул. „Студентска”, ведно с разположената в имота сграда с идентификатор 67653.917.770.5 със застроена площ 1347 кв. м., брой етажи 10, предназначение – общежитие, както и всички недвижими и движими материални активи, разположени в имот с идентификатор 67653.917.770, които са с отпаднала необходимост за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ филиал Смолян, в полза на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №308-ОТНОСНО:Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ VІ – 407, кв. 25 по плана на с. Соколовци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №309-ОТНОСНО:Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №310-ОТНОСНО:Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Могилица ЕКТ 48814, общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №311-ОТНОСНО:Определяне на начина на гласуване по дневния ред от представителя на Община Смолян в заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 28.11.2016 г., във връзка с учредяване от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД в полза на „ПАМПОРОВО“ АД на право на преминаване и прокарване на кабелен провод, захранващ система за изкуствен сняг, през поземлен имот с идентификатор 67653.447.96 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №312-ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект : „Газификация на гр.Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №313-ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност „Карлък”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №314-ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 14605.15.130 в местност „Въгларниците”, землището на с. Гела.


РЕШЕНИЕ №315-ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с №№002110 и 002106 в местност „Горно Кременово”, землището на с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №316-ОТНОСНО:Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед за обезпечаване на средствата по безлихвен кредит от ПУДООС.


РЕШЕНИЕ №317-ОТНОСНО:Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Нина Костадинова Жайгарова.


РЕШЕНИЕ №318-ОТНОСНО:Привеждане строежа на приетите от Общински съвет - Смолян наредби в съответствие с чл.24 ал.2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.


РЕШЕНИЕ №319-ОТНОСНО:Ново обсъждане на решение № 279/20.10.2016 година, взето на заседание на Общински съвет – Смолян, състояло се на 20.10.2016г., с което е обявено, че не се приема предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №319


РЕШЕНИЕ №320-ОТНОСНО:Отмяна на решение № 272 / 20.10.2016 година , с което Общински съвет – Смолян е определил позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоцииацията по В и К на обособена територия Смолян.


 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/