> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.11.2016 Г. ОТ 17.30 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.11.2016 Г. ОТ 17.30 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

25.11.2016

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 ноември 2016 г. от 17.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на"Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет