> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 18.11.2016 Г. ОТ 09.30 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 18.11.2016 Г. ОТ 09.30 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

11.11.2016

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 18 ноември 2016 г. от 09.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


ДНЕВЕН РЕД:


1. Подписване на партньорско споразумение със Сдружение „Младежко образование за гражданска активност“ – Смолян, за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект №BG05M20P001-3.002-0268 „Училището - работилница за мечти”, одобрен за финансиране по процедура № BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Промяна състава на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Изменение на Решение № 68/18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Приемане на Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Определяне дейността на ЦПЛР-ОДК – Смолян и ЦПЛР – Ученическо общежитие „Васил Димитров”-Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Предложение за закриване на Детска градина „Детелина“ – гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.1191 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.418 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Учредяване на възмездно право на строеж върху имот № 060027 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м., представляващ урбанизирана територия по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на АГКК, ул. „Студентска”, ведно с разположената в имота сграда с идентификатор 67653.917.770.5 със застроена площ 1347 кв. м., брой етажи 10, предназначение – общежитие, както и всички недвижими и движими материални активи, разположени в имот с идентификатор 67653.917.770, които са с отпаднала необходимост за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ филиал Смолян, в полза на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ VІ – 407, кв. 25 по плана на с. Соколовци, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Могилица ЕКТ 48814, общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Определяне на начина на гласуване по дневния ред от представителя на Община Смолян в заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 28.11.2016 г., във връзка с учредяване от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД в полза на „ПАМПОРОВО“ АД на право на преминаване и прокарване на кабелен провод, захранващ система за изкуствен сняг, през поземлен имот с идентификатор 67653.447.96 по кадастралната карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект : „Газификация на гр.Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност „Карлък”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 14605.15.130 в местност „Въгларниците”, землището на с. Гела.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с №№002110 и 002106 в местност „Горно Кременово”, землището на с. Левочево.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед за обезпечаване на средствата по безлихвен кредит от ПУДООС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Отчет за етапа на изпълнение на Решение № 221/28.07.2016 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Нина Костадинова Жайгарова.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Привеждане строежа на приетите от Общински съвет - Смолян наредби в съответствие с чл.24 ал.2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


23. Ново обсъждане на решение № 279/20.10.2016 година, взето на заседание на Общински съвет – Смолян, състояло се на 20.10.2016г., с което е обявено, че не се приема предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


24. Отмяна на решение № 272 / 20.102016 година , с което Общински съвет – Смолян е определил позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоцииацията по В и К на обособена територия Смолян.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 16.11.2016г. от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22 и 23 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 16.11.2016г. от 14.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 и 23 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 16.11.2016г. от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 и 23 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 16.11.2016г. от 16.00 часа в зала №211 и разглежда точки от 1 до 24 включително от предложения проект за Дневен ред.