> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №272 ДО №297 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ

РЕШЕНИЯ ОТ №272 ДО №297 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.10.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 17

02.11.2016

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

РЕШЕНИЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.10.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 17


РЕШЕНИЕ №272 - ОТНОСНО: Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян.


РЕШЕНИЕ №273ОТНОСНО: Подписване на меморандум на разбирателството между градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льoрах (Германия), Сигишоара (Румъния) и Смолян (България) по проект „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие“, с акроним MUSTER, по програма „Европа за гражданите”- Мрежи от градове.


РЕШЕНИЕ №274ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР). Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.


РЕШЕНИЕ №275ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3.


РЕШЕНИЕ №276ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ №BG05M9OP001-2.004-0044 по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата “Услуги за ранно детско развитие“ с № BG05M9OP001-2.004.


РЕШЕНИЕ №277ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура №BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020“.


РЕШЕНИЕ №278ОТНОСНО: Допълване на решение № 61.2 за вземане на решение за Поемане на необходимите средства от ПУДООС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян-проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци”.


РЕШЕНИЕ №279ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №280ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №281ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в СУ „Отец Паисий“- гр. Смолян, по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2016/2017 година.


РЕШЕНИЕ №282ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.33 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


РЕШЕНИЕ №283ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №284ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв.8 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на с. Стойките, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №285ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.11.104 в местност „Барема”, землището на с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №286ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.620 – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №287ОТНОСНО: Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.934.342 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №288ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №289ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №290ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №291ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването за нуждите на Регионална здравна инспекция - Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №292ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД.


РЕШЕНИЕ №293ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 49014.17.17 и сграда с идентификатор 49014.17.17.1 по реда на ЗОС на Сдружение с нестопанска цел „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧИЛ ЮНАК”, с. Момчиловци за стопанисване.


РЕШЕНИЕ №294ОТНОСНО: Замяна на част от общински имот с идентификатор № 67653.922.78, участваща в УПИ VI детско – юношески ансамбъл, кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково с площ 3352 кв. м. и разположената в частта сграда с идентификатор № 67653.922.78.1, която е с отпаднала необходимост за целите си на построяване – бивше ученическо общежитие „Васил Димитров“, с адрес: ул. „Родопи“ № 126, с Акт за публична общинска собственост № 114/23.11.1998 година, с преустановено настаняване на ученици на основание Решение № 1067/11.07.2015 година на Общински съвет Смолян, с имот с идентификатор 67653.5.343 с площ 151816 кв. м., с адрес местност „Забацко”, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, собственост на Министерство на отбраната.


РЕШЕНИЕ №295 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №296ОТНОСНО: Прегласуване на Решение № 253 от 01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №297ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 262 от 01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/