> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 20.10.2016 Г. ОТ 09.30 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 20.10.2016 Г. ОТ 09.30 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

13.10.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 20 октомври 2016 г. от 09.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:


1.Определяне позицията на община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Подписване на меморандум на разбирателството между градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льoрах (Германия), Сигишоара (Румъния) и Смолян (България) по проект „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие“, с акроним MUSTER, по програма „Европа за гражданите”- Мрежи от градове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР). Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ №BG05M9OP001-2.004-0044 по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата “Услуги за ранно детско развитие“ с № BG05M9OP001-2.004.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Допълване на решение № 61.2 с обезпечаване на необходимите средства от ПУДООС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян-проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в СУ „Отец Паисий“- гр. Смолян, по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2016/2017 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.33 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв.8 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на с. Стойките, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.11.104 в местност „Барема”, землището на с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.620 – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.934.342 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването за нуждите на Регионална здравна инспекция - Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 49014.17.17 и сграда с идентификатор 49014.17.17.1 по реда на ЗОС на Сдружение с нестопанска цел „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧИЛ ЮНАК”, с. Момчиловци за стопанисване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Замяна на част от общински имот с идентификатор № 67653.922.78, участваща в УПИ VI детско – юношески ансамбъл, кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково с площ 3352 кв. м. и разположената в частта сграда с идентификатор № 67653.922.78.1, с имот с идентификатор 67653.5.343 с площ 151816 кв. м., с адрес местност „Забацко”, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, собственост на Министерство на отбраната.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Прегласуване на Решение № 253 от 01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


26. Отмяна на Решение № 262 от 01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 18.10.2016г. от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 8, 9, 10 и 17 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 18.10.2016г. от 13.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 26 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 18.10.2016г. от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 26 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 18.10.2016г.от 15.30 часа в зала №211 и разглежда точки от 1 до 26 включително от предложения проект за Дневен ред.