> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №243 ДО №271 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ

РЕШЕНИЯ ОТ №243 ДО №271 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 01.09.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 16

08.09.2016

 

  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Я

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 01.09.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 16


РЕШЕНИЕ №243ОТНОСНО: Награждаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“- Смолян по повод 65 години от неговото създаване


РЕШЕНИЕ №244ОТНОСНО: Приемане на План за финансово оздравяване на Община Смолян

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ


РЕШЕНИЕ №245ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 година на Община Смолян


РЕШЕНИЕ №246ОТНОСНО: Предстоящо откриване на Плувен басейн – гр. Смолян и необходимост от назначаване на служители.


РЕШЕНИЕ №247ОТНОСНО: Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян

НАРЕДБА ЗА УРЗОП В ДГ


РЕШЕНИЕ №248ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки по чл.11и чл.11а. и на групи по чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за учебната 2016/2017 година.


РЕШЕНИЕ №249ОТНОСНО: Откриване на процедура по създаване на Организация за управление на Туристически район „Родопи“


РЕШЕНИЕ №250ОТНОСНО: Обезпечаване на второ авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Грантова схема BG 04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.


РЕШЕНИЕ №251ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Процедура за подбор на проектни предложения BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: Мерки за използване на възобновяема енергия.


РЕШЕНИЕ №252ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците в община Смолян за периода 2016-2020 год.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016 - 2020 г.


РЕШЕНИЕ №253 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински съвет Смолян.


РЕШЕНИЕ №254ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №255 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.136.17 и 67653.136.21 в местност „Падалото”, землището на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №256ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.52.14 в местност „Къшлите”, землището на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №257ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела.


РЕШЕНИЕ №258ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с №007014 в местност „Борцето”, землище на с. Соколовци.


РЕШЕНИЕ №259ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.920.79, образуващ УПИ ІV- ИГЖС, кв. 37 по плана на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №260ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.913.755 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №261ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.917.147


РЕШЕНИЕ №262ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №263ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение за услуги на населението по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №264 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение за Кафе сладкарница ведно с помещение за услуги на населението по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №265ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №266ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №267ОТНОСНО: Даване на съвместни дежурства от доброволците на Доброволно формирование на община Смолян, област Смолян СМ – 198 – 01 и служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян (РС „ПБЗН”).


РЕШЕНИЕ №268ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет - Смолян в поименния състав на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.


РЕШЕНИЕ №269ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67547.501.1434, образуващ УПИ ХVІ- 1434, кв. 36 по плана на с. Смилян, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №270ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ІІ - държавен, кв. 39 по плана на с. Петково, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №271ОТНОСНО: Промяна на наименованиeто на общински детски градини. 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/