> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №242 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.08.2016 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №242 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.08.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 15

24.08.2016

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №242 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.08.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 15

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян
 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/