> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №218 ДО №241 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ

РЕШЕНИЯ ОТ №218 ДО №241 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 14

04.08.2016

  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Я

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 14


РЕШЕНИЕ №218 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2016 година.


РЕШЕНИЕ №219 - ОТНОСНО: Участие на Община Смолян в създаване на Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на проекти на местни власти за енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите като част от Асоциацията на родопските общини (АРО).


РЕШЕНИЕ №220 - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи частна общинска собственост без търг или конкурс на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ на медицинска апаратура, доставена за Регионален онкологичен център, гр. Смолян, по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, финансиран по линия на Гръцки план за Икономическо възстановяване и развитите на Балканите.


РЕШЕНИЕ №221 - ОТНОСНО: Вземане на решение за поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг на Община Смолян чрез емитиране на облигации.


РЕШЕНИЕ №222 - ОТНОСНО: Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2016година, които имат право на транспортни разходи.


РЕШЕНИЕ №223 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот.


РЕШЕНИЕ №224 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №225 - ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот II - 242, кв. 30 по плана на с. Могилица, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №226 - ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІ-държ., в кв. 6 по плана на с. Бостина, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №227 - ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Окръжен и Районен съд – Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №228 - ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради-общинска собственост на читалищата на територията на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №229 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.934.394.1 (плувен басейн ) по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №230 - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №231 - ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми обекти - увеселителни съоръжения по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията , Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян


РЕШЕНИЕ №232 - ОТНОСНО: Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот 67653.917.394 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №233 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.


РЕШЕНИЕ №234 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.


РЕШЕНИЕ №235 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.


РЕШЕНИЕ №236 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.


РЕШЕНИЕ №237 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №238 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с №000017 в местност „Поленки”, землище с. Горово.


РЕШЕНИЕ №239 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с №003007 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци.


РЕШЕНИЕ №240 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, насрочено за 09.09.2016 г., и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №241 - ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Смолян в поименния състав на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/