> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №195 ДО №217 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ

РЕШЕНИЯ ОТ №195 ДО №217 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 13

22.06.2016

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Я

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 13


РЕШЕНИЕ №195 - ОТНОСНО: Вземане на решение за рефинансиране на съществуващ дълг на Община Смолян чрез емитиране на облигации


РЕШЕНИЕ №196 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


РЕШЕНИЕ №197 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


РЕШЕНИЕ №198 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища“, по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, Група дейности „Социална инфраструктура“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


РЕШЕНИЕ №199 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот IV – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 140а по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №200 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.133.11 в местност „Могилата”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №201ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост


РЕШЕНИЕ №202ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 22 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Oбщина Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет - Смолян


РЕШЕНИЕ №203ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Смолян към Министерство на правосъдието, по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №204ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №205ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №206ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №207ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №208 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот 67653.920.85 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №209ОТНОСНО: Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ №210ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността


РЕШЕНИЕ №211ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №212ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №213ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, свикано за 17.06.2016 г., и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №214ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОП „НАО и Планетариум“ - Смолян


РЕШЕНИЕ №215ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общото събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, свикано за 22.06.2016 г. и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №216 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 11.07.2016 г., и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №217 - ОТНОСНО: Откриване на процедурата за финансово оздравяване на Община Смолян


СЕКРЕТАР: 
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/Сл .Каменова/