> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №180 ДО №194 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ

РЕШЕНИЯ ОТ №180 ДО №194 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.05.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 12

19.05.2016

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Я

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.05.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 12


РЕШЕНИЕ №180 - ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2016 г.


РЕШЕНИЕ №181 - ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за 2015 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №181


РЕШЕНИЕ №182 - ОТНОСНО: Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация-Смолян по пилотна схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата/ИПК/.


РЕШЕНИЕ №183 - ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №183


РЕШЕНИЕ №184 - ОТНОСНО: Одобряване изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян” с обхват включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404.


РЕШЕНИЕ №185 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №186 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІІ – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.125 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №187 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


РЕШЕНИЕ №188 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност „Боева вода” и 67653.714.14 в местност „Стайкови ниви”, землището на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №189 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.9.308 в местност „Свети Дух”, землище на с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №190 - ОТНОСНО: Определяне на преференциални цени за нощувки на външни лица, участници в културни мероприятия, организирани от Община Смолян в Ученическо общежитие ”Васил Димитров”- Смолян.


РЕШЕНИЕ №191 - ОТНОСНО: Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2016 година, които имат право на транспортни разходи.


РЕШЕНИЕ №192 - ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет


РЕШЕНИЕ №193 - ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода месец ноември 2015 г. – месец април 2016 г.


РЕШЕНИЕ №194 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.316 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


СЕКРЕТАР: 
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/Сл .Каменова/