> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №154 ДО №179 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ

РЕШЕНИЯ ОТ №154 ДО №179 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.04.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 11

20.04.2016

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Я

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.05.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 11


РЕШЕНИЕ №154 - ОТНОСНО: Удостояване на Никола Дамянов Николов със званието
„Почетен гражданин на Смолян”


РЕШЕНИЕ №155 - ОТНОСНО: Удостояване на Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо Кенански със “Значка на Смолян”


РЕШЕНИЕ №156 - ОТНОСНО: Вземане на решение за участие на община Смолян като съучредител в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под наименование „Местна инициативна група Девин – Смолян” /„МИГ Девин – Смолян”/


РЕШЕНИЕ №157 - ОТНОСНО: Подписване на допълнително споразумение /анекс/ към споразумение за общинско сътрудничество между Община Смолян и Народно Читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци


РЕШЕНИЕ №158 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 618/28.02.2014 година за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот частна общинска собственост с ид. 67653.234.556 и поземлен имот с ид. 67653.234.557 на Сдружение с нестопанска цел „ Фън Ин дъ маунтин „ за създаване на крайградски парк за спорт, отдих и обучение „ Амзово“.


РЕШЕНИЕ №159 - ОТНОСНО: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински съвет Смолян.


РЕШЕНИЕ №160 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №161 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №162 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с планоснимачен №459, кв. 3 по плана на с. Петково, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №163 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 56455.931.179, образуващ УПИ ХІІІ- 931.12, кв. 8 по плана на с. Писаница, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №164 - ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за ползване на каптирани естествени извори, разположени в поземлен имот с идентификатор 05414.4.146, стопанисван от община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище с храсти, трайно предназначение на територията: селско стопанство по КВС на с. Бориково, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №165 - ОТНОСНО: Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землищeто на гр. Смолян на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №166 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №167 - ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“


РЕШЕНИЕ №168 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.560.13 в местност „Герзовица”, землището на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №169 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 49014.8.63 в местност „Свети Атанас”, землище на с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ №170 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.13.452 в местност „Кайковска могила”, землище на с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №171 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с №001568 в местност „Борцето”, землище на с. Славейно.


РЕШЕНИЕ №172 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06923.2.722 в местност „Жеферковица”, землище на с. Буката.


РЕШЕНИЕ №173 - ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка допусната в Решение
№ 142 от 24.03.2016 година


РЕШЕНИЕ №174 - ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2015 г.


РЕШЕНИЕ №175 - ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 година на община Смолян

Приложение 1- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г,  Оборотна ведомост и справки Приложение 2 - Отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2015 г.
Приложение 3 - Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2015 г. Приложение 4 - Общински дълг към 31.12.2015 г.

 


РЕШЕНИЕ №176 - ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД, с ЕИК: 120059295.


РЕШЕНИЕ №177 - ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“ ЕООД, с ЕИК: 000614404.


РЕШЕНИЕ №178 - ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, с ЕИК: 120506497.


РЕШЕНИЕ №179 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 13.05.2016 г., и гласуване по дневния ред.


СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/