> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №140 ДО №153 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ

РЕШЕНИЯ ОТ №140 ДО №153 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 10

31.03.2016

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н
Р Е Ш Е Н И Я

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 10


РЕШЕНИЕ №140ОТНОСНО: Представяне на Програма за управление на Община Смолян /2015 – 2019г./

PDF Файл - Програма за управление за мандат 2015 -2019 г.


РЕШЕНИЕ №141 - ОТНОСНО: Награждаване на Клуб на дейците на културата – Смолян


РЕШЕНИЕ №142 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“


РЕШЕНИЕ №143 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6d „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“.


РЕШЕНИЕ №144 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9 a „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура“ с проект „Трансгранични медицински услуги за подобряване на първичната медицинска помощ“(Cross-border medicine services for improving primary health care) с акроним CBmCARE.


РЕШЕНИЕ №145 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9c „Предоставяне на подпомагане на социалните предприятия“ с проект „Създаване на интелигентни специализирани инкубатори за подобряване на социалното предприемачество“, с акроним RIS3INS.


РЕШЕНИЕ №146 - ОТНОСНО: Прекратяване членството на община Смолян в сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия“.


РЕШЕНИЕ №147 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.04.2016 г., и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №148 - ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №74/18.02.2016 год. от Протокол №8 на Общински съвет - Смолян.


РЕШЕНИЕ №149 - ОТНОСНО: Изменение на Решение № 946/30.04.2015 година за предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на образованието и науката, помещения частна общинска собственост


РЕШЕНИЕ №150 - ОТНОСНО: Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Смолян, считано от 01.01.2016 година


РЕШЕНИЕ №151 - ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет


РЕШЕНИЕ №152 - ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 76 от 18.02.2016 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


РЕШЕНИЕ №153 - ОТНОСНО: Вземане на решение за рефинансиране на съществуващ дълг и други инвестиционни проекти на община Смолян чрез емитиране на облигации.


СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/