> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №126 ДО №139 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО С

РЕШЕНИЯ ОТ №126 ДО №139 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 9

16.03.2016

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Я

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 9


РЕШЕНИЕ № 126ОТНОСНО: Награждаване на образователни и културни институции


РЕШЕНИЕ № 127ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Смолян през 2016 година


РЕШЕНИЕ №128ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян” с обхват включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404.


РЕШЕНИЕ №129ОТНОСНО: Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост на поземлени имоти по трасето на обект: „Път ІІ – 86 – Главна пътна комуникация – Смолян”.


РЕШЕНИЕ №130ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.915.630 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №131ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Калин Василев Узунов, Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров Пищалов


РЕШЕНИЕ №132ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността


РЕШЕНИЕ№133ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“


РЕШЕНИЕ № 134ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ № 135ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.436, образуващ УПИ ХХII, кв. 137 по плана на гр. Смолян и поземлен имот с идентификатор 67653.916.437, образуващ УПИ ХХIII, кв. 137 по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ № 136 - ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Росица Тодорова Симова


РЕШЕНИЕ № 137ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017 – 2019г. на Община Смолян


РЕШЕНИЕ №138ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет


 РЕШЕНИЕ №139ОТНОСНО: Приемане на План за действие при терористична дейност на територията на община Смолян


СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/