> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №63 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.02.2016 ГОДИНА, П

РЕШЕНИЕ №63 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.02.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 7

10.02.2016

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


Р Е Ш Е Н И Е 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.02.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 7

 


РЕШЕНИЕ №63 - ОТНОСНО: Проект на бюджет 2016 година


Приложения към решение №63:


Приложение №1 - ДД-Приход

Приложение №2 - 2016 МД-Приход

Приложение №3 - Проект ДД - 2016

Приложение №3 - 2листа

Приложение №3

Приложение №4 - Проект МД-2016

Приложение №5- преходен остатък ДД

Приложение №6- преходен остатък МД

Приложение №7 - Кап.списък 2016

Приложение №7 - Списък за всички пътища и улици 2016

Приложение №7

Приложение №8 - План -график за обсл. на просроч. задълж. към ФО-1 от 2016 г

Приложение №9 - Трансп.р-ди - Дом за деца Ш.Лъка

Приложение №9 - трансп.р-ди- ДЦДВУ Звънче

Приложение №9 - Трансп.р-ди- РОВИНО

Приложение №9 - Трансп.р-ди -УЧИТЕЛИ

Приложение №9 - Трансп.р-ди-Фатово

 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/