> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №45 ДО №62 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ Н

РЕШЕНИЯ ОТ №45 ДО №62 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.01.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 6

28.01.2016

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.01.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 6

 


РЕШЕНИЕ №45 - ОТНОСНО: Прегласуване на Решение № 39 от 18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №46 - ОТНОСНО: Прегласуване на Решение № 40 от 18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №47 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2016 година


РЕШЕНИЕ №48 - ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2015 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №48

  1. ОТЧЕТ ПРОГРАМА ТУРИЗЪМ 2015 ГОД.
  2. ПРОГРАМА ТУРИЗЪМ 2016 ГОД.

РЕШЕНИЕ №49 - ОТНОСНО: Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“


РЕШЕНИЕ №50 - ОТНОСНО: Съфинансиране за участие на ГПЧЕ „Иван Вазов“-Смолян, в конкурс „Училища на бъдещето“


РЕШЕНИЕ №51 - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №52 - ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №53 - ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „ДАНО ЦЕНТЪР”.


РЕШЕНИЕ №54 - ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на проект на ОУП на к. к. Пампорово на територията на Община Смолян по Допълнение №2 към Техническо задание за изменение на ОУП на к. к. Пампорово, прието с Решение №717 на Общински съвет Смолян 2014 год.


РЕШЕНИЕ №55 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Довеждащ водопровод към поземлен имот с идентификатор 67653.77.2”.


РЕШЕНИЕ №56 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №57 - ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.379 с площ 5016 кв. м., представляващ урбанизирана територия по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на АГКК, УПИ І – Училище, кв. 162 по ПУП на гр. Смолян, ул. „Капитан Петко войвода” № 3, както и всички недвижими и движими материални активи, разположени в него, които са с отпаднала необходимост за Министерство на образованието и науката, в полза на Община Смолян


РЕШЕНИЕ №58 - ОТНОСНО: Определяне позицията на Община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян


РЕШЕНИЕ №59 - ОТНОСНО: Включване на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 8, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства в делегираната за Община Смолян държавна дейност по утвърден единен стандарт


РЕШЕНИЕ №60 - ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №60

  1. ПРАВИЛНИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ №61.1 - ОТНОСНО: Създаване на работна група


РЕШЕНИЕ №61.2 - ОТНОСНО: Вземане на решение за Поемане на необходимите средства от ПУДООС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян-проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци”


РЕШЕНИЕ №62 - ОТНОСНО: Проект на бюджет 2016 година


 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/