> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27.08.2015 Г. ОТ 09:30 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27.08.2015 Г. ОТ 09:30 ЧАСА

20.08.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27 август 2015 г. от 9.30 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния


ДНЕВЕН  РЕД


 

1. Удостояване на Георгиос Павлидис – префект на Източна Македония и Тракия, Република Гърция, със званието „Почетен гражданин на Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Удостояване на Георги Костадинов Чилингиров със званието „Почетен гражданин на Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Временно използване на средства от ПУДООС за изпълнение на проект “Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура”, с акроним DRAINAGE, финансиран по Четвъртата покана на Програма „Европейско териториални сътрудничество Гърция – България“ 2007-2013.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Кандидатстване на Община Смолян за финансиране пред Министерство на младежта и спорта за изграждане на многофункционална спортна площадка в Природо-математическа гимназия „Васил Левски” – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


6. Даване съгласие за разкриване на социална услуга в общността от резидентен тип – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания”, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 год.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева”- с. Широка лъка като делегирана държавна дейност
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки по чл. 11. и чл. 11а. и на групи по чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за учебната 2015/2016 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Промяна на размера на месечната такса за ползване на ученическо общежитие.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Осигуряване на финансови средства за ремонт на общински училища.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Актуализация на капиталов списък на Община Смолян за второто тримесечие на 2015 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на община Смолян във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Определяне позицията на община Смолян при участието й на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Разрешение за изменение и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІІ – За озеленяване за поземлен имот с идентификатор 67653.917.225 и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.35, 67653.97.47, 67653.97.57, 67653.97.48 и 67653.97.45 в местност „Дълги нивища”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.65, 67653.97.67 и 67653.97.50 в местност „Дълги нивища”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.5.204 в местност „Забацко”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.135.29 в местност „Падалото”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена схема за обект : „Мрежа за предаване на интегрирани данни в община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Разрешение за изменение и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІХ – 502, Х – 502, ХІ – 502, ХІІ – Озеленяване, ІХ – Индивидуално вилно строителство, VІІІ – 504 в кв. 3а по плана на с. Полковник Серафимово и урегулиране на поземлени имоти с кадастрални №№ 10079, 10080 и 10084 в местност „Чакърско”, землище на с. Полковник Серафимово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67547.5.40 в местност „Бяла река”, землище с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73777.2.282, 73777.2.743 и за част от поземлен имот с идентификатор 73777.2.418 в местност „Трапа” и местност „Прокарско”, землище на с. Търън.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от УПИ VІ – за ледена площадка в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план - устройствена схема за обект : „Система за изкуствено заснежаване в Курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


25. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ V - 110017 обществено обслужване, спорт и атракции в кв.4 в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІІІ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Допълнение на Решение № 656 от Протокол №36 състояло се на 10.04.2014 год. за разрешение за урегулиране на част от поземлен имот с идентификатор 67653.17.1 с предвиждане на транспортен достъп до УПИ … за техническа инфраструктура, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – помещения в сградата на Стоматологията.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост – СОУ „Отец Паисий“.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

31. Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – обществена WC в района на кино „Дружба“, чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

32. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

33. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – Читалище с.Гела.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


34. Продажба на 2/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.189, образуващ УПИ VІІ-188,189, кв. 183 по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

35. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.209 – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

36. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.916.284 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

37. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 69345.102.77 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

38. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.174 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Савенка Любенова Иванова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

39. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.174 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Милко Захариев Хаджиев.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

40. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

41. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Елин Велинов Юруков и Наталия Боянова Дичева.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

42. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със Станислав Александров Чернев.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

43. Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост. - поземлен имот с ид. 49014.18.71, с. Момчиловци, местност Кашкавалницата.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

44. Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена схема за обект: „Оптична кабелна мрежа FTTh – гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

45. Съгласие за премахване на съществуващ път с предвиждане на нова улична регулация за обслужване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.65, 67653.97.46, 67653.97.50, и 67653.97.45, 67653.97.47 в местност „Дълги нивища“, землище на гр.Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

46. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Минчо Минчев Кехайов.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет 

ДНЕВЕН РЕД - 27.08.2015г.