> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 11.07.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 11.07.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

06.07.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 1063/25.06.2015 г. на Общински съвет – Смолян, на 11 юли 2015 г. от 11.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в конферентна зала на хотел „Тринити”, гр.Банско с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 

1. Изменение на Решение № 783/20.09.2011 г. на Общински съвет – Смолян, изменено с Решение № 740/07.08.2014 г., относно поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Приемане на Отчет и анализ за действията на Община Смолян в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (2012-2014) и приемане на План за действие на Община Смолян за интегриране на ромите за периода 2015 -2017 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Предприемане на мерки за подобряване състоянието на Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – град Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията , Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Разрешение за изменение и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ І – 86.9 база за отдих и поземлени имоти с идентификатор 67653.86.12 и 67653.82.429 в местност „Дълго блато”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД