> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28.05.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28.05.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

22.05.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 май 2015 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД:


1. Награждаване на НЧ „Орфееви гори-1870” – Смолян, кв. Райково със „Златен плакет на Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Поставяне на бюст-паметник на Ласло Наги в Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Допълнение на Решение №587 от Протокол №33 състояло се на 31.01.2014 год. и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация обслужваща УПИ 492 за база за отдих и УПИ 498 за база за отдих в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 69345.6.228 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ 228 за база за отдих и улична регулация в землището на с. Стойките , курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХІІ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.5 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІХ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.75 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ V - 110017 обществено обслужване, спорт и атракции в кв.4 в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.2.179 в местност „Блата”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.54.7 в местност „Опаленика”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.300.530 в местност „Рупцовото”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.9.305 в местност „Свети Дух”, землище с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с №003031 в местност „Блато”, землище с. Бориково.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект: „База за отдих – УПИ І – 45012, кв. 87, „Марецко”, землище с. Момчиловци”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

15. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.923.549
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Калин Василев Узунов, Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров Пищалов
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.1058 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публично оповестен конкурс.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.19, образуващ УПИ V, кв. 175 по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.301.1008 по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVІІІ -98,92, кв. 15 по плана на с. Турян, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Продажба на имот с № 316, кв. 47 по плана на с. Могилица, общ. Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на гр. Смолян,, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стойките, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

31. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

32. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

33. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

34. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

35. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейнвости в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

36. Изменение и допълнение на Решение №50/02.03.2012г., изм. и доп. с Решение №444/25.07.2013г. и Решение № 615/28.02.2014г. на Общински съвет Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


37. Отмяна на Решение № 956/30.04.2015 г., относно прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общинския съвет

38. Отмяна на Решение № 961/30.04.2015 г. , относно продажба на самостоятелни обекти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общинския съвет

 


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД