> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.04.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.04.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

23.04.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30 април 2015 г. от 11.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Награждаване на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Изменение на Решение № 834 от 27.11.2014 г. на Общински съвет - Смолян, относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част” за осигуряване на средства за собствен принос на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Изменение на Решение № 835 от 27.11.2014 г. на Общински съвет - Смолян, относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Изменение на Решение № 450 от 07.08.2013 г. на Общински съвет – Смолян, относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Момчилова крепост – митовете оживяват”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Продажба на поземлен имот с идентификатор №67653.239.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Продажба на самостоятелни обекти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 49014.501.344, образуващ УПИ ХІІІ- 344, кв. 27 по плана на с. Момчиловци, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост в с. Момчиловци, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение „Клуб Актьора” в сградата на РДТ „ Николай Хайтов” по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Горна Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Ради Николов Кехайов и Здравка Илиева Кехайова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Карлен Атанесян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Екатерина Атанасова Гегова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на образованието и науката, помещения частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХІІІ – 233, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ХІV – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленяване и гаражи в кв.169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 49014.5.77 и 49014.5.78 в местност „Свети Георги”, землище Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.300.301 в местност „Вриса”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот в горска територия с кадастрален №005036 в местност „Сакарка”, землище Левочево.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти : с идентификатор 67653.896.42 в местност „Петровица”, землище Смолян и с кадастрален №020004 в местност „Варадил” землище Полковник Серафимово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти : с идентификатор 67547.49.122 в местност „Свинарево”, землище Смилян и с кадастрален №011042 в землище Вълчан.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от територията на с. Стойките, община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

31. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

32. Промяна на действащия ПУП –ПРЗ за УПИ VІ – училище, УПИ VІІ – църква и УПИ VІІІ-512, с цел присъединяване на поземлен имот с идентификатор 67653.914.318 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.315 към УПИ VІІ-църква, кв.41 по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

33. Промяна на Решение № 908/12.03.2015 година на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

34. Поправка на Решение № 287/28.02.2013 година на Общински съвет Смолян, поради допуснати очевидни грешки.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

35. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2016 год.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

36. Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева”- с. Широка лъка като делегирана държавна дейност.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

37. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2014 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

38. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 година на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

39. Приемане на годишния отчет и баланса за 2014 г. на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД, с ЕИК: 120059295.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

40. Приемане на годишния отчет и баланса за 2014 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, с ЕИК: 120506497.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

41. Приемане на годишния отчет и баланса за 2014 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“ ЕООД, с ЕИК: 000614404.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

42. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2015 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

43. Дарение на парични средства за нуждите на ОД на МВР – Смолян за резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво и смазочни материали за служебните МПС, копирна хартия и тонер в размер до 15 000 лева.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

44. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 19.05.2015 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

  
ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД