> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 12.03.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 12.03.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

05.03.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12 март 2015 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасища, мери собственост на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, на основание чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


2. Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищeто на с. Момчиловци на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


3. Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищeто на с. Мугла на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


4. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


5. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


6. Отдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.795, 67653.2.323, 67653.2.324, 67653.2.326, 67653.2.321,
67653.2.325 и 67653.2.322 в местност „Станковица”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


8. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот І – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.5 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


9. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със Снежана Евденова Мишурова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


10. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Вася Стефанова Чипилова и Славка Стефанова Салмова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Мария Димитрова Кротева и Костадин Александров Кротев.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Бисер Рачков Беев.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със „СВЕТА ЕЛЕНА” АД.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Център ДИ-АЙ” ООД
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


15. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2014 година и Общински план за младежта за 2015 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


16. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 година на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД