> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26.02.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26.02.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

18.02.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 февруари 2015 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Удостояване на ФА „Родопа” - Смолян със “Златен плакет на Община Смолян”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Участие на Община Смолян във фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: А. Каджебов – общински съветник

4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2014 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 2015 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 – 2018г. на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Приемане бюджета на Община Смолян за 2015 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД